REGULAMIN

 

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MAKAN.COM.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.makan.com.pl, prowadzonym przez Makan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Heroldów 21H / 28, 01-991 Warszawa, NIP: 1182137170, Regon: 366445394, KRS: 0000660808.

2. Kontakt administratorem i właścicielem Serwisu jest możliwy pod numerem telefonu+48 602 29 00 34 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej karol.kucharczyk@makan.com.pl

§ 2 Definicje

Użyte w treści Regulaminu zawroty oznaczają: 

a) Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

b) Klient – podmiot, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z Serwisu; 

c) Właściciel – firma, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu – administrator i właściciel Serwisu

d) Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem www.makan.com.pl, poświęcony  działalność Właściciela. 

§ 3 Zasady ogólne

1. Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. Zaznaczenie podczas rejestracji „Akceptuję regulamin i politykę prywatności” Serwisu www.makan.com.pl oznacza, że Klient przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin oraz wyraził zgodę na jego wszystkie warunki, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania.

3. Akceptując Regulamin Klient zapewnia także, że dane osobowe zawarte w formularzach zamówienia są prawdziwe oraz zgodne z prawem.

4. Jeżeli powyższe dane udostępnione przez Klienta w czasie korzystania z Serwisu będą niewystarczające lub będą wymagały doprecyzowania, Klient może zostać poproszony o uzupełnienie danych w późniejszym terminie.

5. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 4 Odpowiedzialność za treść

1. Właściciel odpowiada jedynie za treści, które samodzielnie umieścił w Serwisie.

2. Informacje zamieszczane przez Właściciela w Serwisie są systematycznie aktualizowane oraz przygotowywane z najwyższą starannością. Jednocześnie Właściciel nie gwarantuje całkowitej prawidłowość, aktualność, kompletność informacji zawartych w Serwisie oraz jego stałej, nieprzerwanej dostępności.

3. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów zewnętrznych, które współpracują z Właścicielem. Właściciel nie ma żadnego wpływu na treści znajdujące się pod linkowanymi adresami, z wyjątkiem tych, których jest administratorem, i nie odpowiada za zawartość innych stron internetowych. 

4. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli Klient, korzystając z adresów umieszczonych w Serwisie natrafi na treści, które wydają się nieodpowiednie, naruszające przepisy prawa oraz dobre obyczaje. Właściciel podejmie stosowne kroki, aby usunąć tego rodzaju linki z Serwisu. 

§ 5 Prawa autorskie

1. Wszelka treść strony, w tym kształt, konstrukcja, zdjęcia i materiały są chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź innych podmiotów z nim współpracujących.

2. Żaden element Serwisu nie może być powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez zgody Właściciela, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

3. Pobieranie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. 

4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Klienta skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego oraz przepisach prawa prasowego.

§ 6 Polityka prywatności 

Polityka prywatności i wykorzystywania tzw. plików cookies, jest określona w osobnym dokumencie, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem z Serwisu jest Właściciel.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu rejestracji, rezerwacji i logowania, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w tych zakresach z Właścicielem. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a) w trakcie rejestracji, do momentu naciśnięcia przycisku „Zarejestruj” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.

b) weryfikacji danych lub korekty danych można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Właściciela na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 Regulaminu.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Właściciela drugiej stronie treści rejestracji:

a) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści rejestracji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po przesłaniu formularza.

b) treść rejestracji jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Właściciela oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

5. Właściciel zapewnia odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności, zapobieganiu dostępowi do chronionych danych           oraz innych poufnych informacji przez osoby nieupoważnione.

§ 8 Zmiana Regulaminu

Klienci korzystający z Serwisu są obowiązani przestrzegać zasad określonych w opublikowanym Regulaminie.

W przypadku zmian postanowień Regulaminu w stosunku do Klienta wiążące są postanowienia dostępne na stronie w czasie korzystania przez niego z Serwisu. Późniejsze zmiany nie mają mocy wstecznej. Do korzystania z Serwisu przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą miały zastosowanie dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.makan.com.pl.

Załącznik nr 1 (Polityka Prywatności) stanowi integralną cześć niniejszego Regulaminu.

W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą zarówno Klienta jak i Serwis. 

Prawem właściwym dla umów zawieranych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Właścicielem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 

Załącznik nr 1 Regulaminu

Polityka prywatności.